zondag 20 november 2011

Ik sleep je voor de Mediator!


Tekening: Anna Mul
Rechtbanken zijn overbelast en hebben wachtlijsten voordat een geschil in behandeling kan worden genomen en tot een uitspraak leidt. Veel burgers begrijpen dat niet en uiten verwijten richting de rechtspraak en politiek. Wat men vergeet is dat de beschikbare capaciteit mede door die zelfde burger wordt overbelast. Steeds vaker gaat men voor kleine zaken naar de rechter en vergeet men zelf verantwoordelijkheid te nemen in de oplossing van een geschil door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan. Rechtspraak is laagdrempelig. Dat hoort ook, maar wellicht zo goedkoop dat 'we' sneller naar de rechter gaan, dan moeite doen om zelf naar een oplossing te zoeken. Ook wordt de gang naar de rechter misbruikt om tijd te rekken. Minister Opstelten wil daar wat aan gaan doen en de rol van de Mediator wordt daarbij beduidend belangrijker.
In onderstaand persbericht gaat het Ministerie van Justitie en veiligheid in op de veranderde behoeften van de samenleving, maatregelen om het gebruik van mediation te bevorderen en transparantie  en zelfwerkzaamheid via internet. Wat niet in dit persbericht staat, is dat door het verhogen van de griffierechten (de kosten van de rechtbank), de gang naar andere vormen van geschiloplossingen zal worden. Mediation was al goedkoper dan het aangaan van een rechtszaak, maar wordt nu alleen maar interessanter. En dan te bedenken dat oplossingen via Mediation vaak beter zijn en beter worden opgevolgd.

"Opstelten verbetert stelsel geschiloplossing"
Persbericht | 31-10-2011

In 2014 dient geschiloplossing voor de burger merkbaar beter te verlopen. Om die reden geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. Zo komt de minister in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen. Ook stelt de bewindsman zich als doel dat de rechtspraak vanaf 2015 digitaal toegankelijk is en dat de burger per 2015 de voortgang van zijn zaak via het internet kan volgen. Deze maatregelen maken deel uit van de innovatieagenda die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
Het stelsel van geschiloplossing dient bij de tijd te zijn, in te spelen op veranderende wensen en behoeften in de samenleving. Om dit stelsel ook in de toekomst goed te laten functioneren, is innovatie noodzakelijk. Om die reden geeft minister Opstelten een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. De rechtspraak, de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel hebben zich bereid getoond samen te werken aan de doelstelling van deze innovatieagenda. Deze agenda richt zich op civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en is in samenspraak met voornoemde organisaties tot stand gekomen.
Burgers die kiezen of moeten kiezen voor een gerechtelijke procedure moeten snel, effectief en klantgericht worden geholpen. Goede bereikbaarheid, een snelle, doelgerichte behandeling en een werkproces dat mede vanuit het perspectief van de burger is ingericht, horen daarbij. Dat betekent onder meer dat de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak wordt vergroot, rekening houdend met rechtzoekenden die minder goed met digitale middelen overweg kunnen. Minister Opstelten heeft zich dan ook als doel gesteld dat vanaf 2015 de rechtspraak digitaal toegankelijk is. Daarnaast kan de burger vanaf 2015 de voortgang van zijn zaak via het internet volgen en kunnen belanghebbenden bij een uitspraak deze bekijken via een register op het internet.
Voorts stelt Opstelten dat gerechtelijke procedures ook verbeteren als procedures effectiever worden afgehandeld. Zo komt er volgend jaar een eenvoudige, digitale procedure bij de kantonrechter. Partijen kunnen de kantonrechter gezamenlijk, zonder inschakeling van een advocaat en digitaal, een geschil voorleggen. Op deze manier kunnen mensen zelf een bijdrage leveren aan een snelle oplossing van hun probleem. Zij krijgen dan binnen zes weken een uitspraak. Ook zullen rechters in bestuurszaken vroeg in de procedure een zitting plannen om in samenspraak met de procespartijen te kijken naar mogelijkheden om het echte probleem op te lossen. Daarnaast komt de minister in 2012 met maatregelen die het hoger beroep eenvoudiger, sneller en/of effectiever maken.
Opstelten benadrukt het belang van buitengerechtelijke geschiloplossing. Een rechterlijke procedure is niet altijd de meest geëigende manier om een geschil op te lossen. Buitengerechtelijke procedures, zoals mediation, arbitrage en bindend advies kunnen evenzeer leiden tot een snelle, effectieve en klachtgerichte oplossing van het geschil. In het kader van de innovatieagenda neemt de minister maatregelen om mediation te bevorderen, onder andere door een kwaliteitssysteem voor mediation in te richten en door de positie van de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en de Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf te versterken.

Documenten en publicaties

Innovatieagenda rechtsbestel


Kamerstuk | 31-10-2011 | VenJ

Impactanalyse Verhoging Griffierechten


Kamerstuk | 31-10-2011 | VenJ

Geen opmerkingen: