donderdag 23 februari 2012

Mediation, juist in recessietijd!

Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van mediation is dat het in de regel een conflict niet alleen beter, maar vooral ook goedkoper helpt beëindigen vergeleken bij andere vormen van conflictoplossing. In Nederland zijn er ruwweg drie standaardroutes die gevolgd kunnen worden als men een conflict wil oplossen.

De klassieke route, die vaak als eerste te binnenschiet, is om via een brief van een advocaat uw grieven aan de ander kenbaar te maken, om als dat geen uitkomst biedt, vervolgens de gang naar de rechter te maken. Een advocaat kost gemiddeld € 180,00 ex BTW per persoon per uur t.o.v €75,00 voor een mediator. Waar men zich echter nog onvoldoende van bewust is, is de enorme stijging die in het griffierecht is doorgevoerd en die totdat de rechter uitspraak doet door beide partijen dient te worden voorgeschoten! Griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt. Onderstaande tabel geeft een vergelijk met de kosten in 2011:

Aard procedure
Griffierecht 2011
Griffierecht 2012Arbeidsgeschil
110
1540
Burengeschillen
530
2000
Echtscheiding
260
1180
Beroep tegen OZB
40
750
Zakelijke incasso
530
2000
Beroep tegen overheidsbeslissing
150
1200

Deze enorme verhogingen hebben tot gevolg dat minder mensen hun recht zullen proberen te halen, gewoonweg omdat ze het niet kunnen betalen. Zo gaat bijvoorbeeld het aanvechten van een alimentatiebedrag wel €4000,00 kosten!

Echter, er is nog een groot verschil! Ook als gedaagde of verweerder, moet u griffierecht betalen. Als u (als gedaagde of als verweerder) het griffierecht niet op tijd betaalt (binnen vier weken), houdt de rechter geen rekening met uw verweer. Dit houdt in dat de vordering of het verzoek van de eiser of verzoeker zal worden toegewezen. Ook in dit geval moet u het griffierecht nog betalen. Lees hier voor meer informatie.

Een andere route is het inschakelen van een arbitragecommissie. Hiermee kunnen de partijen de kwestie voorleggen aan een –vaak- gespecialiseerde commissie die na wikken en wegen een oordeel velt, waar zich alle partijen aan moeten houden. Bijvoorbeeld in de bouwsector gebeurt dit vaker tussen leveranciers en aannemers. Het scheelt vooral tijd, maar kan behoorlijk in de papieren lopen. Een standaard arbitrage voor een bouwcommissie start bij € 3000,00 maar wordt uiteindelijk op het werkelijke bedrag afgerekend en kost vaak zomaar 25 duizend euro, maar de snelheid van de procedure kan een afweging zijn voor een groter bedrijf. Het past goed in de huidige maatschappij waar een snelle oplossing de voorkeur verdient aan een slepende procedure.

De meest gunstige route is Mediation. Voor alle duidelijkheid; een mediator spreekt geen recht of maakt een keuze voor een specifieke partij, maar zorgt dat de partijen weer met elkaar door een deur gaan. In principe kunnen partijen terecht bij één persoon. Na het tekenen van mediationovereenkomst, waarin belangrijke zaken als geheimhouding, kosten en – niet onbelangrijk- de inspanningsverplichting van de partijen worden vastgelegd, kan de mediator aan de slag.
Een mediator factureert net als een advocaat per uur, maar kost gemiddeld € 150,00 per uur t.o.v. twee advocaten die gezamenlijk al gauw € 360,00 per uur kosten. Dat is een verschil van € 210,00 per uur, los van de te maken griffiekosten! Mediationkosten zijn trouwens net als advocaatkosten, niet fiscaal aftrekbaar, dus ook daar ligt een overweging.
Een groot voordeel, vergeleken bij de andere routes, is dus dat de mediator solo opereert en zoekt naar wederzijdse belangen en oplossingen, hetgeen niet alleen succesvoller is zoals uit onderzoek blijkt, maar ook sneller en daarmee dus goedkoper.
Anders dan gebruikelijk is in de advocatuur, is het bij mediation gebruikelijk om de kosten te delen. Dat kan samen worden afgesproken. Zo kan bijvoorbeeld een onevenredige verdeling worden afgesproken die in de mediationovereenkomst wordt vastgelegd, bijvoorbeeld 25% voor de werknemer en 75% voor de werkgever.
Nu kan het gebeuren, zoals wij onlangs mochten meemaken, dat een zaak toch behoorlijk ingewikkeld is en de partijen kiezen om naast de mediator ook nog andere adviseurs in te schakelen. Dit vraagt trouwens toestemming, vooraf, van alle partijen, zie artikel 6.1 van het NMI reglement:
Zo wil partij A bijvoorbeeld een advocaat als adviseur toevoegen. Daar het om geldzaken gaat, schuiven al gauw twee senior adviseurs van een bank erbij aan. Partij B wil niet achterblijven, dus komt ook die met een advocaat. Een voordat iedereen het in de gaten heeft kost een uur overleg al gauw meer dan duizend euro!
Kortom, mediation kan zeker in het voortraject een kostenbesparend middel in recessietijd zijn. Dat er op een of ander punt specialisten, adviseurs of advocaten worden ingeschakeld is zeker aan te raden, maar de consensus of de gewenste route is dan al gemaakt. Tenslotte heeft mediation het bijkomende voordeel dat de relatie na het conflict (zowel zakelijk of veel belangrijker ingeval van een bv. een echtscheiding) intact blijft en de partijen in de toekomst effectiever met elkaar omgaan!

1 opmerking:

Scheidingsmediation zei

De reden dat mediation scheiding meer en meer vertrouwen krijgt is omdat het simpelweg werkt.
Ook zijn de kosten vele malen lager dan de advocaatkosten waardoor de drempel lager ligt om een mediation traject te proberen.

Fijn dat er hier aandacht aan wordt geschonken!